Pyhäjoen kunta tiedottaa tulvasuojelutöiden jatkumisesta vuoden 2022 aikana

Työt jatkuvat alkutalven aikana seuraavasti:

  • Matinsaaren tulvauoman kaivuutyöt Matinsaaren kiertävällä uomalla ovat käynnissä. Joesta nostetut massat tasoitetaan kesällä niiden hieman kuivuttua. Työtä urakoi Pauli Haapajoki kaivinkonekalustollaan. Myöhemmin siirrytään saaren etelärannalle, josta ruopataan suunnitelman mukaisesti noin 8.500 m3 maita ja siirretään läjitykseen.
  • Purasenkosken kesällä ruopatut ja väliaikaisesti joen etelärannalle läjitetyt louheet ja kivet siirretään Kirkonkylän penkereen tuentaan Tiironsuvannon ja Etelähourun väliselle alueelle odottamaan kesällä tehtävää kivien lopullista asettelua joen penkereen luiskaan. Työn urakoi Suvanto Infra Oy kaivinkone- ja autokalustollaan.
  • Jatkossa edellä mainittu yritys jatkaa joen kaivuutöitä Kaukonrannan länsirannan liettyneen matalikon poistolla. Kaivetut maa-ainekset ajetaan läjitykseen Kittilänsuvannon länsirannalle jakokunnan alueelle, jonne ne kesällä maisemoidaan lopullisesti.
  • Purasenkosken alasuvannon liettynyttä sarvikkoista lietesaarta kaivetaan, koska se on tulppana jäiden vapaalle virtaukselle. Kaivuumaat läjitetään yllämainitulle jakokunnan läjitysalueelle.
  • Tunkemanojan loppupään umpeen kasvanutta vanhaa tulvauomaa kaivetaan auki noin 8 metrin leveydeltä joen kesäveden tasoon. Tällä varmistetaan veden virtaus tulvatilanteessa. Kaivetut maa-ainekset läjitetään suunnitelman mukaan tehdyn kaivannon molemmille reunoille ja maisemoidaan kesällä maiden painuttua paikoilleen.
  • Tuuttilankosken itärannan jakokunnan omistamasta saaresta poistetaan puusto ja samoin viereisen Isosaaren länsirannalta maanomistajan luvalla. Raivattu puuaines läjitetään Isosaareen odottamaan maanomistajien päätöstä ja jatkotoimenpiteitä. Jakokunnan saaresta ruopataan myöhemmin pintamaa pois noin kesäveden pinnan tasoon ja osittain myös lähialueen liettyneitä matalikkoja. Kaivetut maa-ainekset läjitetään Isosaaren länsirannalle maanomistajan kanssa yhdessä sovitulle alueelle.

Jäällä liikkuvia ja erityisesti moottorikelkkailijoita varoitetaan käynnissä olevista työmaista ja joen jääkanteen tulleista aukoista. Kaivantoalueet merkitään lisäksi lippusiimoilla tai varoitusnauhoilla.

Yllä mainitut kaivuutyöt tehdään huhtikuun alkuun mennessä niin, että kaivetut tulvareitit ovat valmiina joen kevättulvan alkaessa joka aikaisempien kokemusten mukaan alkanee huhtikuun puolivälissä.

Lisätietoja antavat tarvittaessa projektikonsultti Antero Tiirinki 040 809 1464 ja tekninen johtaja Aimo Korpi, puh 040 359 6050.