Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006), laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005, ns. SOVA-laki) sekä hallintolaki (434/2003)

JULKINEN KUULUTUS

Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Tausta
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016-2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Vesienhoitosuunnitelmat on alustavasti tarkistettu koskemaan seuraavaa vesienhoitokautta, vuosia 2022–2027. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyy SOVA-lain (2005/200) mukainen ympäristöselostus.

Valmisteluasiakirjat
Vesienhoitoalueiden valmisteluasiakirjat ja niiden tausta-asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä 2.11.2020–14.5.2021 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue kattaa vesistöt Kalajoelta Kuivajoelle sekä näiden väliset rannikkovedet, Koutajoen ja Vienan Kemin latvavedet ja pohjavedet. Kunnista osaa koskee useampi vesienhoitosuunnitelma. Kuulutuksen liitteenä on luettelo Pohjois-Pohjanmaan kunnista sekä niitä koskevat suunnitelmaehdotukset.

Tutustuminen ja mielipiteiden esittäminen
Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä kuultavana olevasta luonnoksesta vesienhoitosuunnitelmaksi, sen tausta-asiakirjoista sekä ympäristöselostuksesta 14.5.2021 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet mielipiteen esittämiseksi. Mielipiteen voi toimittaa myös Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon
• Sähköpostiosoite: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi
• postitusosoite: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 86, 90101 Oulu.

Tämä julkinen kuulutus on julkaistu 2.11.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta.

Lisätiedot
Lisätietoja kuulemiseen liittyen antaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ylitarkastaja Anne Laine vuoden 2020 loppuun saakka ja ympäristönhoitoryhmän päällikkö Jermi Tertsunen 1.1.2021 lähtien. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi. Vaihteen puhelinnumero on 0295 038 000.

Oulussa 2.11.2020
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus