Ehdotus Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Kuulutus

Ehdotus Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Tausta
Pyhäjoen vesistöalue on valtakunnallisesti merkittävä tulvariskialue. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päivittänyt vuonna 2015 laaditun ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään mm. tulvariskialueelle nimetyn yhteistyöelimen eli Pyhäjoen tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien ja tulvakarttojen laatiminen nimetyille merkittäville tulvariskialueille perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta.

Nähtävillä olevat asiakirjat
Pyhäjoen vesistöaluetta koskeva ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi ja sen tausta-asiakirjat ovat nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja suunnitelmaa koskevan alueen kuntien verkkosivuilla sekä tarvittaessa ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu). Hallintasuunnitelmaehdotuksen osana oleva ympäristöselostus sekä tausta-asiakirjat on listattu liitteessä 1.

Mielipiteiden esittäminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotukseen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävään ympäristöselostukseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä.

Mielipiteet voi antaa www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai ELY-keskuksen kirjaamoon (ensisijaisesti kirjaamo.pohjois-pohjanmaa [at] ely-keskus.fi tai tarvittaessa Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu).

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden etusijajärjestys, toteutettavuus sekä vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.

Palautetta toivotaan tulvariskien hallintasuunnitelman sisällön lisäksi myös uudistuneesta esitystavasta. Päivitetty tulvariskien hallintasuunnitelma on toteutettu selainpohjaisena sovelluksena, jossa lukija voi mm. visualisoida tulvariskien hallinnan tavoitteita tulvakartoituksen päällä. Kaikenlainen palaute palvelun käytettävyydestä, toimivuudesta ja selkeydestä on erittäin tervetullutta.

LIITE 1 Nähtävilläolevat asiakirjat ja nähtävilläolopaikat 2 (3)

Samaan aikaan kuullaan myös ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi ja lisäksi 1.2.2021 alkaen merenhoidon suunnitelmasta. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta ja niiden kuulemisesta: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Lisätiedot
Lisätietoja antaa Riku Eskelinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta riku.eskelinen [at] ely-keskus.fi.

Ehdotus Iijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi
Hallintasuunnitelma
Ympäristöselostus

Edellä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä seuraavissa paikoissa
KUNTA NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA
HAAPAVESI Tähtelänkuja 1
KÄRSÄMÄKI Haapajärventie 1
MERIJÄRVI Kunnantie 1
OULAINEN Oulaistenkatu 12
PYHÄJOKI Kuntatie 1
PYHÄJÄRVI Ollintie 26