Ilmoitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 21.10.2020 jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevaan valitukseen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 21.10.2020 antamallaan päätöksellä (20/0607/2, Dnro 00160/19/5142) kumonnut ja palauttanut uudelleen käsiteltäväksi Jokilaaksojen jätelautakunnan sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusta koskeneen päätöksen (ns. kuljetusjärjestelmäpäätös, 4.12.2018 § 21).

Jokilaaksojen jätelautakunta päätti em. päätöksellään, että sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus lautakunnan toimialueen kunnissa jatkuisi entiseen tapaan kiinteistön haltijan järjestämänä kuljetuksena.
Hallinto-oikeuden mukaan Jokilaaksojen jätelautakunnan päätös on lainvastainen. Jätelautakunnan päätöksessä ei ole otettu kantaa tarkasteluaineistosta ilmenevään selvitykseen eikä esitetty, millä perusteella jätelautakunta on päätynyt pitämään jätelautakunnan jäsenen muutosehdotuksen perusteluissa esitettyjä seikkoja sellaisina, että jätelaissa asetetut edellytykset voitaisiin niiden perusteella katsoa jätelautakunnan alueella täyttyvän. Hallinto-oikeuden mukaan päätöstä ei ole riittävästi perusteltu.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle tai kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika lasketaan siitä päivästä, jolloin ilmoitus on julkaistu kuntalain 142 §:n mukaisesti yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Muutoksenhakuaika päättyy 7.12.2020.

Jokilaaksojen jätelautakunta