Kuulutus kallioainesten ottolupahakemuksesta ja kiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksesta 18.2.2021 / Kaivokuru 625-404-69-0

Kuulutus kallioainesten ottolupahakemuksesta ja kiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksesta Pyhäjoen kunnan Puskakorvenkallion alueella Kaivokuru 625-404-69-0 / Pentti Hämeenaho Oy   

Hakija:
Pentti Hämeenaho Oy, Laivurinkatu 11, 92100 Raahe
Hakijan yhteystiedot; 0400 686 003   

Maanomistajat:
Eino Kaivola, hakijalla on alueelle sopimus maa-ainesten ottoon liittyen.

Toiminta, jolle lupaa haetaan:
Lupaa haetaan kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen alueelta. Ottoalue on 15000 m2, ottosyvyys 14 –15 m. Kokonaismäärä on 150.000 m3 ja ottamisen lupa-aika 1 vuosi.
Ottamisen loputtua alueelle muodostuu syvä lampi.  

Toiminnan sijoituspaikka:
Pyhäjoen kunta, Pirttikosken kylä, tila Kaivokuru RN:o 625-404-69-0      
Alue: Puskakorpi, Tarkinkallio.

Muut hankkeeseen liittyvät luvat:
Alueelle ei ole aiemmin myönnetty maa-ainesten ottolupia.

Maankäytön suunnitelmat alueella
Alueella ei ole voimassa asema tai yleiskaavaa. Lounaispuolella 300 metrin päässä ottoaluetta sijaitsee Puskakorven tuulivoimapuiston osayleiskaava (Pyhäjoen kv 22.5.2019 § 30). Lähin asutus on 880 metrin päässä.
Lähin vesistö on Pyhäjoki, jonne ottoalueelta on matkaa lyhimmillään 1500 m. Lähimmät pohjavesialue Kötinkangas on noin 3,5 km:n päässä Pyhäjoen toisella puolella.
Ottoalueen lähellä ei ole luonnonsuojelualueita.   

Toiminnan yleiskuvaus
Hakemuksen mukaan ottaminen kohdistuu paljaalle tai ohutpeitteiselle Tarkin kallioalueelle. Ottamisessa käytetään louhinnassa porausvaunua ja kaivinkonetta iskuvasaralla rikotusyksikkönä. Murskaus tapahtuu liikuteltavalla kolmivaiheisella murskausasemalla. Murskausasemaan louhe syötetään kaivinkonetyönä ja tuotteet murskataan ja varastoidaan pyöräkonetyönä. Alueelta louhittavat ja murskattavat materiaalit on tarkoitus käyttää Puskakorven tuulivoimala-alueen rakentamiseen. Liikenne käyttökohteelle järjestetään läheisen yksityistien, Jäväjäntien kautta.  Ottamisen päätyttyä alueelle muodostuu noin 1,5 ha:n suuruinen ja 10 metrin syvyinen lampi

Alueella tehdään murskausta, poraamista, rikotusta, räjäyttämistä sekä kuormaamista ja kuljetusta tehdään yhteensä 100 – 400 h ja työt ajoittuvat ma – pe päivittäin klo 6 – 22 välille.

Hakemusasiakirjojen nähtävänä pito:
Tämä maa-ainesten ottamislupahakemuksen kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Pyhäjoen kunnan internet sivuilla (www.pyhajoki.fi) ja Pyhäjoen kunnantalon sulkuaikana erikseen pyydettäessä kunnantalolla os. Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki 18.2. – 22.3.2021 välisen ajan kunnantalon aukioloaikoina.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen:
Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen varaa maa-ainesten oton ja ympäristölupahakemuksen johdosta ottamisalueen kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muille lähialueen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluiksi. Myös muut voivat ilmaista hankkeesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 22.3.2021 Pyhäjoen kuntaan os. Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. Muistutukset ja mielipiteet voi jättää myös sähköpostilla: kunta [at] pyhajoki.fi

Lisätiedot:
Lisätietoja hankkeen johdosta antaa ympäristösihteeri Vesa Ojanperä, osoite: Pyhäjoen kunta, Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. Puhelin 040 359 6073 ja sähköposti vesa.ojanpera [at] pyhajoki.fi.

Pyhäjoella 18.2.2021                   

Vesa Ojanperä
ympäristösihteeri

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 18.2.-22.3.2021