Kuulutus liuskekiven oton lupahakemuksesta, Yppärin Liuskekivi Ky

Hakija:
Yppärin Liuskekivi Ky
Kelantie 40, 86170 Yppäri

Toiminta, jolle lupaa haetaan:
Lupaa haetaan liuskekiven ottoon rakennus ja muuksi tarvekiveksi. Lisäksi alueelta poistetaan pintamaita ja sivukiveä, joka on pääasiassa graniittia. Ottamisalueen pinta-ala on 10.000 m2 ja keskimääräinen ottosyvyys 6 metriä. Ottomääräksi haetaan 6.000 m3 ja ottoajaksi 10 vuotta.

Alueelta on otettu liuskekiveä noin 30 vuoden aikana yhteensä noin 1400 k-m3 ja saman verran pintamaita ja sivukiveä.

Toiminnan sijoituspaikka:
Pyhäjoki, Yppärin Krekunperä, tila Tienvieri 625-406-7-107

Maankäytön suunnitelmat alueella:
Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee Viisarintanhuan ja Kaivosojantien välisen Eräketun metsätien varressa. Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Lähimmät asumukset sijoittuvat haetusta ottoalueesta noin 1 kilometrin päähän Krekunperälle.

Hakemusasiakirjojen nähtävänä pito:
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 4.9.–5.10.2020 välisen ajan Pyhäjoen kunnantalolla os. Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. Keskeiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan internetsivuilla.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen:
Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen varaa hakemuksen johdosta ottamisalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen ja muille lähialueen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluksi. Myös muut saavat ilmaista hankkeesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena (myös sähköposti käy) viimeistään 5.10.2020 Pyhäjoen kuntaan os. Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki tai asiaa valmistelevalle ympäristösihteerille yhteistiedot alla.

Lisätiedot:
Lisätietoja hankkeesta antaa ympäristösihteeri Vesa Ojanperä, puh: 040 359 6073, s-posti: vesa.ojanpera [at] pyhajoki.fi, osoite: Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki

Pyhäjoella 4.9.2020

Vesa Ojanperä
ympäristösihteeri

Kuulutus erikseen tiedoksi:
Hakija; sähköisesti
Ottoalueen ja sen ympäristön maanomistajat n. 0,5 km:n säteellä
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: kirjaamo, sähköisesti
Pyhäjoen kunta, tekninen lautakunta; sähköisesti
Pyhäjoen kunta, kaavoitusarkkitehti; sähköisesti