Kuulutus maa-ainesten ottolupahakemuksesta 18.2.2021 / Kunnanmetsä 625-405-82-60

Kuulutus maa-ainesten ottolupahakemuksesta Pyhäjoen kunnan Liminkakylällä tilalle Kunnanmetsä 625-405-82-60 / Megaturve Oy   

Hakija:
Megaturve Oy, Mustasaarentie 68, 86220 Merijärvi
Hakijan yhteystiedot;puh. 0400 281889  

Maanomistajat:
Pyhäjoen kunta

Hakijalla on alueelle vuokrasopimus turpeen ottoon liittyen (6.2.2008) ja sopimus nyt haetusta hiekan ottamisesta (Pyhäjoen kunnanhallitus 23.11.2020 § 299).

Toiminta, jolle lupaa haetaan:
Lupaa haetaan hiekan ottoon turvetuotantoalueen loppuun nostetulta alueelta. Ottoalue on noin 9 ha, ottosyvyys 1,0 – 2,5 m. Kokonaismäärä on enintään 50.000 m3 ja ottamisen lupa-aika 10 vuotta.

Ottamisen loputtua alueelle muodostuu lampi ja alue vesitetään.  

Toiminnan sijoituspaikka:
Pyhäjoen kunta, Pohjankylä, tila Kunnanmetsä RN:o 625-405-82-60      
Alue: Liminkakylä, Leivinneva.

Muut hankkeeseen liittyvät luvat:
Alueelle on ollut aiemmin voimassa turpeen ottolupa. Turpeen ottaminen on päättynyt. Alueelle ei ole aiemmin myönnetty maa-ainesten ottolupia.

Maankäytön suunnitelmat alueella
Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai osayleiskaavaa. Lähialueen maankäyttö on maatalous ja metsätalous.
Lähin vesistö on Liminkaoja, jonne ottoalueelta on matkaa lyhimmillään 700 m. Lähin pohjavesialue on noin 8 km koilliseen ottoalueesta.
Ottoalueen lähin luonnonsuojelualue on Joutoneva noin 700 metrin päässä.   

Toiminnan kuvaus
Hakemuksen mukaan ottamisalue on entistä turvetuotantoaluetta. Ennen ottamista poistetaan päältä turpeensekainen pintakerros, joka on noin 20 cm. Pintamaat käytetään tulevan järvialueen pengerryksiin. Alueelta otettaan hiekkaa maarakennustarpeisiin. Ottaminen aloitetaan pohjoisosasta.  Pellon vieressä on hiekkaa, kapea matala juonne hiekkaa otetaan 1 – 2,5 metrin syvyyteen. Alueen vedet johdetaan turvetuotantoon rakennetun pintavalutuskentän kautta. Ottamisen päätyttyä alue tasoitetaan ja sille muodostetaan vesiallas.  

Ottamiseen käytetään turvetuotantoon rakennettuja tieyhteyksiä Tuulasperän yleiselle tielle. Ainekset kasataan kaivurilla läjiin ja lastataan auton kyytiin pois ajettavaksi. 

Hakemusasiakirjojen nähtävänä pito:
Tämä maa-ainesten ottamislupahakemuksen kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Pyhäjoen kunnan internet sivuilla (www.pyhajoki.fi) ja Pyhäjoen kunnantalon sulkuaikana erikseen pyydettäessä kunnantalolla os. Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki 18.2. – 22.3.2021 välisen ajan kunnantalon aukioloaikoina.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen:
Pyhäjoen kunnan maa-aineslupaviranomainen varaa hakemuksen johdosta ottamisalueen kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muille lähialueen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluiksi. Myös muut voivat ilmaista hankkeesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 22.3.2021 Pyhäjoen kuntaan os. Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. Muistutukset ja mielipiteet voi jättää myös sähköpostilla: kunta [at] pyhajoki.fi

Lisätiedot:
Lisätietoja hankkeen johdosta antaa ympäristösihteeri Vesa Ojanperä, osoite: Pyhäjoen kunta, Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. Puhelin 040 359 6073 ja sähköposti vesa.ojanpera [at] pyhajoki.fi.

Pyhäjoella 17.2.2021                   

Vesa Ojanperä
ympäristösihteeri

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 18.2.-22.3.2021