Maa-aineslupapäätös 12.4.2021 / Megaturve Oy

Viranomainen:        Pyhäjoen kunta, maa-aineslupaviranomainen 
Päätös:                   12.4.2021 Mal 2/21
Asia:                       Maa-ainesten ottamislupa / Megaturve Oy  
                               Pyhäjoen kunnan Pohjankylä, Leivinneva

                               Tila Kunnanmetsä Rno 625-405-82-60 

Päätöksen antopäivä                                  12.4.2021
Viimeinen muutoksenhakupäivä               17.5.2021

Pyhäjoen kunnan maa-aineslupaviranomaisen tehtäviä hoitavan Pyhäjoen teknisen lautakunnan päätösvallan siirrolla 16.1.2018 (§ 10) kunnan ympäristösihteeri on tehnyt maa-aineslain mukaisen päätöksen Megaturve Oy:n hakemaan maa-ainesten ottamiseen Pyhäjoen kunnan Pohjankylän tilalle Kunnanmetsä Rno 625-405-82-60 hakemuksen ja päätöksessä annettujen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna.
Ottamisalue on yhteensä 9,0 ha. Otettava maa-aineksen enimmäismäärä on 50.000 m3. Ottamisen syvyys on 1 – 2,5 metriä. Lupa on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä.

Tämä lupapäätös on annettu 12.4.2021, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 12.4.2021-17.5.2021 välisen ajan Pyhäjoen kunnantalolla osoitteessa Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. Lisäksi päätös on nähtävillä saman ajan Pyhäjoen kunnan internetsivuilla (www.pyhajoki.fi).

Muutoksen haku

Tähän Pyhäjoen ympäristösihteerin tekemään maa-ainesten ottolupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla siitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmä tulee olla perillä hallinto-oikeudessa viimeistään 17.5.2021 mennessä. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käyntiosoite on Isokatu 4, 90100 Oulu ja postitusosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189, 90101 Oulu. Faksin numero on 029 56 42800 ja sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi (at korvataan sähköpostissa merkillä @) 

Lisätietoja asiasta saa päätöksen valmistelleelta ja tehneeltä ympäristösihteeri Vesa Ojanperältä p. 040 359 6073 ja sähköpostilla:  vesa.ojanpera(at)pyhajoki.fi (at korvataan sähköpostissa merkillä @)   

Pyhäjoella 9.4.2021 
Vesa Ojanperä, ympäristösihteeri