Ympäristölupapäätös 9.4.2021, MAL 1/21

Maa-aineksen ottamislupa ja ympäristölupa louhintaan ja murskaukseen Pyhäjoen Puskakorven metsäalueen Tarkinkalliolla / Pentti Hämeenaho Oy.

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on päättänyt myöntää Pentti Hämeenaho Oy:lle maa-aineslain 4a§:n mukaisen ottamisluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kallioaineksen louhintaan ja murskaukseen Pyhäjoen kunnan Pirttikosken kylän Tarkinkalliolle tilalle Kaivokuru rno 625-404-69-0 hakemuksen ja päätöksessä annettujen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna.

Luvan mukainen toiminta voidaan aloittaa lupaan liitettyjä lupamääräyksiä noudattaen luvassa määrättyä vakuutta vastaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen päätöksen lainvoimaisuutta (YSL 199 §).

Tämä lupapäätös annetaan 9.4.2021.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 9.4. – 17.5.2021 välisen ajan Pyhäjoen kunnantalolla osoitteessa Kuntatie 1, Pyhäjoki ja kunnan internetsivuilla (www.pyhajoki.fi).

Muutoksen haku

Tähän Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tekemään maa-ainesten ottamisen ja ympäristöluvan päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan Hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmä tulee toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 17.5.2021 mennessä osoitteella Vaasan hallinto-oikeus PL 204, 65101 Vaasa tai sähköisesti hallinto-oikeuden kirjaamoon osoitteella vaasa.hao [at] oikeus.fi.

Lisätietoja ympäristösihteeri Vesa Ojanperältä p. 040 359 6073 ja sähköpostilla vesa.ojanpera [at] pyhajoki.fi 

Pyhäjoella 9.4.2021

Vesa Ojanperä
ympäristösihteeri