Olet tässä

Maatalouden ympäristöasiat

Eläinsuojien luvat ja ilmoitukset

Eläinsuojan luvanvaraisuudesta ja toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta on määrätty ympäristönsuojelulaissa. Pääosa kunnan luvittamista eläinsuojista on muutettu ilmoituksenvaraisiksi. Ilmoitus tehdään ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti ilmoitusmenettelyyn laadituilla lomakkeilla. Lomakkeeseen liitetään vaaditut liitteet, joista tärkeimpiä ovat pääpiirustusten lisäksi eläinsuojataulukot ja liite vähimmäisetäisyydestä poikkeamiseen. Poikkeamista tarvitaan, mikäli eläinsuojan laajennusosa sijoittuu asetuksessa määrättyä vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi naapuriasumusta tai muuta häiriintyvää kohdetta.

Eläinsuoja on ilmoituksenvaraista toimintaa, jos se on kokonaiseläinyksikkömäärältä:

  • Vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle
  • Vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle
  • Vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle
  • Vähintään 60 hevoselle tai ponille
  • Vähintään 250 uuhelle tai vuohelle
  • Vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle
  • Vähintään 250 ja enintään 2 000 lihasialle
  • Vähintään 4 000 ja enintään 40 000 munituskanalle
  • tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille

Kaikki toiminnan ilmoituksenvaraisuuden ja toimivaltaisen lupaviranomaisen määrittämisessä käytettävät eläinyksikkökertoimet löytyvät ympäristönsuojelulain liitteestä.

Eläinsuoja tarvitsee Aluehallintovirastolta ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu edellä kerrottua ilmoituksenvaraista toimintaa suuremmalle eläinyksikkömäärälle.

Muut maatalouden ilmoitukset

Nitraattiasetuksessa on annettu määräyksiä mm. aumausilmoituksista, lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta, lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan aumauksesta.