Hyppää pääsisältöön

Purkamislupa / -ilmoitus

Purkamislupaa / -ilmoitusta edellytetään:

  • asemakaava-alueella
  • alueella, jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto osayleiskaavan tai asemakaavan laatimiseksi
  • jos yleiskaavassa niin määrätään

Purkamislupaa ei tarvita:

  • talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennus ole historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas tai tällaisen kokonaisuuden osa
  • jos voimassa oleva rakennuslupa edellyttää rakennuksen purkamista
  • jos MRL:n mukainen katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamista

Jos edellä mainituista syistä johtuen purkamislupaa ei edellytetä, on kuitenkin tehtävä purkamisilmoitus.

Purkamisilmoitus tehdään kirjallisena rakennusvalvontaviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen purkamiseen ryhtymistä.

Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennuksen tai sen osan purkamis­lupahakemusta tai –ilmoitusta käsitellessään vaatia hakijaa toimittamaan asiantuntijan tekemän selvityksen rakennuksen historiallisesta tai rakennustaiteelli­sesta arvosta.

Rakennusvalvontaviranomainen voi myös edellyttää, että ennen purka­mistyön aloittamista purkamisesta laaditaan purkamissuunnitelma. Purkamissuunnitelmassa on selvitettävä työn turvallinen järjestäminen sekä materiaalien ja rakennusosien lajittelu ja hyötykäyttö. Jos maaperään on saattanut joutua ongelmajätteitä, niin siitä aiheutuvasta menettelystä on määräykset tämän rakennusjärjestyksen XII Luvun 54 §:ssä. Sama koskee myös sellaisia rakennuksen purkujätteitä, jotka sisältävät ongelmajätettä.

Purkamistyö on pyrittävä suorittamaan siten, ettei kierrätyskelpoisia rakennusosia (esim. ovet, ikkunat, hirsikehät, kaakeliuunit jne.) turhaan vaurioiteta.

Purkamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota purkamistyöstä aiheutuvien melu- ja pölyhaittojen rajoittamiseen.

Lupa on voimassa 3 vuotta luvan myöntämisestä.