Hyppää pääsisältöön

Muistutuslomake

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 53 § määrittelee, että vanhemmilla ja huoltajilla on oikeus saada sosiaaliasiamiehen palveluita. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloitti vuoden 2023 alussa. Kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymisen sosiaaliasiamiehet ovat myös siirtyneet työskentelemään Pohteelle. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 24 § määrittelee, että hyvinvointialue nimeää sosiaaliasiamiehen.

Pyhäjoen kunnan sosiaaliasiamiehenä toimii potilas- ja sosiaaliasiamies Sisko Muikku puh. 040 1357946 sähköposti:  sisko.muikku [at] pohde.fi (sisko[dot]muikku[at]pohde[dot]fi)

Varhaiskasvatuslaki 54 § antaa vanhemmille ja huoltajille muistutusoikeuden, jos hän on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai kohteluun. Toimipaikan on tiedotettava asiakkailleen muistutusoikeudesta riittävällä tavalla sekä järjestettävä muistutuksen tekeminen asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi.

Muistutusta varten on laadittu muistutuslomake, joka avautuu tästä. Muistutuslomakkeen voi tulostaa tai pyytää varhaiskasvatusyksiköistä. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Lomake tai vapaamuotoinen muistutus toimitetaan varhaiskasvatusjohtajalle kirjeenä tai turvasähköpostilla. Sen voi toimittaa myös varhaiskasvatusyksikköön välitettäväksi.

Muistutuksessa on hyvä kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Jos muistutuksesta ilmenee arkaluonteisia asioita (esim. lapsen terveyteen tai tuen tarpeeseen liittyviä tietoja), tulee käyttää turvasähköpostia ellei toimita muistutusta kirjallisesti esimerkiksi toimittamalla yksikköön tai postittamalla. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin vanhemmilla tai huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan tai tarvittaessa varhaiskasvatusjohtajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, vanhemmalla tai huoltajalla on mahdollista tehdä asiasta muistutus varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Muistutukseen annetaan aina kirjallinen vastaus. Muistutuksesta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta vanhemman tai muun huoltajan oikeuteen kannella asiasta valvoville viranomaisille tai rajoita hakea muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään.

Vanhemmat ja huoltaja saavat tarvittaessa apua tai neuvoa muistutuksen tekemiseen sosiaaliasiamieheltä.