Tiedote Pyhäjoen kunnan tuulivoimalinjauksista

Pyhäjoen kunta noudattaa tuulivoimaa kaavoitettaessa tiedotteessa mainittuja periaatteita.

Pyhäjoen kuntaan on rakennettu 114 tuulivoimalaa, eniten Suomen kunnista. Huomionarvoista on se, että tuulivoimapuistoja varten laaditut osayleiskaavat on hyväksytty ilman valituksia.

Selittävänä tekijänä valituskierteen välttämisessä voidaan pitää mm. seuraavia periaatteita, joista kunta edelleen pitää kiinni:

1 Kaavoituskonsultin kokemus: helpottaa niin hanketoimijan kuin kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden työtä kaavaprosessin aikana.

2 Kahden kilometrin minimietäisyys tuulivoimalasta vakituisessa käytössä oleviin asuinrakennuksiin: turvaa sen, että voimaloiden melu ja välke pysyvät selvästi asumisen suojaksi laadittujen ohjearvojen sisäpuolella.

3 Ympäristölupavaatimus kaikille tuulivoimaloille: tuulivoimaloiden toiminnalle määritellyt selkeät toimintarajat ovat sekä hanketoimijan että lähiasukkaiden etu.

4 Kaava-alueen 100% maanvuokrasopimukset: Kunta edellyttää maanomistajien ja hanketoimijan välistä maan¬vuokrasopimusta koko alueelle. Jos sopimusta ei synny, sopimuksetonta maa-aluetta ei sisällytetä kaavaan.

5 Avoimuus ja vuorovaikutteisuus: kuntalaisia ja yhdistyksiä tiedotetaan ja osallistetaan kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Luottamushenkilöille järjestetään iltakouluja, joissa asioista saa lisätietoa ennen päätöksentekoa.