Olet tässä

Lasten hoidon tuet

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa ja jota hoitaa lapsen vanhempi tai huoltaja. Jos lasta hoitaa muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti). on perheellä tietyin edellytyksin mahdollisuus saada yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Lasten kotihoidon tukeen kuuluvat hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot, sekä hoitoraha, johon tulot eivät vaikuta. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa.

Edellytyksenä tuen saamiselle on, että lapselle ei ole myönnetty kunnallista päivähoitopaikkaa ja perheessä on vähintään yksi alle 3-vuotias lapsi. Myös perheen yli 3-vuotiaista lapsista voidaan maksaa kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka saa kotihoidon tukea.

Adoptiovanhemmat voivat saada kotihoidon tukea myös yli 3-vuotiaasta lapsesta. Sitä maksetaan, kunnes vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut 2 vuotta. Tukea maksetaan alle 2 vuotta, jos lapsi tänä aikana aloittaa koulun.

Kotihoidon tukea voi hakea ainoastaan vanhempi, joka asuu lasten kanssa samassa taloudessa. Ns. etävanhemmalla ei ole oikeutta kotihoidon tukeen

Tästä saat tarkempaa tietoa kotihoidon tuesta.

 

Kotihoidon tuen kuntalisä

Pyhäjoen kunnanvaltuusto on päättänyt 14.12.2022  § 98 kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta 1.2.2023 lukien. Kuntalisä on kunnan maksama harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi. Kuntalisä maksetaan hoitorahan korotuksena ja se on verotettavaa tuloa. Alle 3-vuotiaan lapsen kuntalisän määrä on 200 €/kk/lapsi ja se on veronalaista tuloa.

Kuntalisän saamisen edellytykset:

* Kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan perheen kaikista kotihoidon tuen piirissä olevista, alle 3-vuotiaista lapsista.

* Kotihoidon tuen kuntalisän määrä on 200 €/kk.

* Kotihoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, jos perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha, osittainen vanhempainraha).

* Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

Tukea on mahdollista saada vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen sen kuukauden loppuun saakka, jona lapsi täyttää 3 vuotta.

Kuntalisän maksaa 1.5.2023 lukien KELA. Lisää ei tarvitse erikseen KELA:lta hakea, vaan se maksetaan automaattisesti kunnan ja KELA:n välisen sopimuksen nojalla, mikäli perhe saa kotihoidon tukea ja kuntalisän saamisen ehdot täyttyvät. 1.2. - 30.4.2023 väliseltä ajalta kuntalisän maksaa kunta suoraan tuen saajalle hakemuksen perusteella. Lisä tulee haettavaksi huhtikuussa ja maksuun toukokuussa.

 

 

Yksityisen hoidon tuki

Vanhemmat voivat hakea yksityisen hoidon tukea, jos lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja (perheen palkkaama hoitaja, joka ei asu perheen kanssa samassa taloudessa tai muu yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja). Tukea ei voi saada lapsesta, joka käyttää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja.

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai päivähoitopaikkaan. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Yksityisen hoidon tuki on enintään hoitomaksun suuruinen. Lisätietoja Kelan sivuilta https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki

 

Yksityisen hoidon kuntaisä

Pyhäjoella tuetaan yksityistä varhaiskasvatusta maksamalla harkinnanvaraista yksityisen hoidon tuen kuntalisää Kelan maksaman lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi seuraavasti;

  • varhaiskasvatusikäisestä lapsesta 150 €/kk
  • esiopetusikäisestä lapsesta 75 €/kk.

Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että lapsen hoitoaika on yli 25 tuntia viikossa. Kuntalisää ei makseta, jos perhe saa vanhempainrahaa (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha tai osittainen hoitoraha).